1. No és aplicable el dret de desistiment de l'Usuari a la compra de productes peribles com són les flors fresques i plantes i per tant no són susceptibles de devolució.

2. Els productes no peribles si són susceptibles de devolució (gerros, espelmes i altres productes de decoració).

L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb FLORESTUDI a través del correu electrònic a la següent adreça: contacto@florestudiobcn.com i desistir de la compra en un termini no superior a set (7) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del producte. El Producte haurà d'enviar-se juntament amb el full de devolució degudament emplenat i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenat, a càrrec de l'Usuari el cost directe de devolució del Producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que FLORESTUDIO indiqui a l'Usuari en resposta a la notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de set (7) dies des que FLORESTUDIO us indiqui la forma de devolució.

3. El desistiment comporta la devolució de limport pagat. Per això, el client haurà d'indicar al full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a què FLORESTUDIO haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert a la Llei.

4. No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es torni al seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat

5. No es pot exercir el dret de desistiment quan la comanda s'hagi fet correctament i el producte ja estigui en repartiment. L'usuari haurà d'esperar a rebre el producte. En tot cas, FLORESTUDIO no tornarà els diners quan el desistiment no sigui provocat per un error seu o dels seus subcontractats, oferint en aquest cas, la possibilitat de bescanviar la comanda existent per un bo a utilitzar a la pàgina web sense caducitat.